Pacienti budú môcť absolvovať viac preventívnych prehliadok

viac preventívnych prehliadok

Ministerstvo zdravotníctva pripravuje zmeny. Pacienti by mali mať k dispozícii širší rozsah preventívnych prehliadok. Tie by sa mali rozšíriť u všeobecných lekárov a stomatológov. Avizované novinky sú súčasťou pripravovanej legislatívy.​

Širší rozsah prevencie bude k dispozícii deťom aj dospelým. U ľudí starších ako 15 rokov pribudne možnosť bezplatnej prevencie formou pečeňových testov. U stomatológa bude súčasťou preventívneho vyšetrenia prehmatanie uzlín, deti budú mať zase nárok na ošetrenie zubnej skloviny fluórom. „Chceme rozšíriť rozsah preventívnych prehliadok, ktoré majú ľudia k dispozícii v rámci verejného zdravotného poistenia.

Včasná prevencia je dôležitou kontrolou zdravia a pri prípadnom ochorení pomáha k jeho včasnému podchyteniu a následne úspešnej liečbe. Vyšetrenia, o ktoré plánujeme rozšíriť súčasný rozsah preventívnych prehliadok, pomôžu k včasnému zachyteniu diagnóz ako sú napríklad rakovina pečene či ústnej dutiny,“ hovorí minister zdravotníctva Tomáš Drucker.

Ministerstvo zdravotníctva plánuje priniesť tieto preventívne prehliadky:

• vyšetrenie alanínaminostransferázy ALT (pečeňové testy) – prispeje k včasnému záchytu pečeňových ochorení,

• palpačné vyšetrenie regionálnych lymfatických uzlín – potreba včasného záchytu onkologických ochorení v ústnej dutine (všeobecná preventívna stomatologická prehliadka),
• presnejšia špecifikácia sa navrhuje aj pri preventívnej prehliadke ústnej dutiny u detí a dorastu – a to pri potrebe ďalšieho ošetrenia preventívneho alebo invazívneho charakteru, ktoré zistí lekár pri prehliadke – navrhuje sa remineralizácia skloviny.

Prevencia je dôležitá

Poistenci majú možnosť v súčasnosti absolvovať preventívne prehliadky plne hradené z verejného zdravotného poistenia u všeobecného lekára pre deti a dorast, všeobecného lekára pre dospelých, zubného lekára, gynekológa a pôrodníka, urológa či gastroenterológa. Túto možnosť dlhodobo využíva pomerne málo poistencov. Je na zodpovednosti každého, aby v záujme svojho zdravia preventívne prehliadky nezanedbával. Jednotlivé zdravotné poisťovne ponúkajú poistencom aj širší rozsah prehliadok.

preventívna prehliadka u lekára

Stručný prehľad vybraných preventívnych vyšetrení

Preventívna starostlivosť o deti a dorast u všeobecného lekára:

Pacienti majú v rámci prevencie nárok na komplexné pediatrické vyšetrenie zahŕňajúce poradenstvo rodičom, sleduje sa komplexný psychomotorický vývin dieťaťa, povinné očkovania, krvný tlak, vyšetrenie moču. V rámci prevencie je aj sledovanie rizikových faktorov, napríklad srdcovocievnych chorôb formou merania hladiny cholesterolu v krvi (v 11. roku), cholesterolu aj triacylglycerolov (v 17. roku).
• dieťa do 1 roku – 9 preventívnych prehliadok (najmenej 3 prehliadky do 3 mesiacov),
• 18-mesačné dieťa – 1 preventívna prehliadka,
• deti od 3 – do 18 rokov – jedna preventívna prehliadka raz za dva roky.

Preventívna starostlivosť o dorast a dospelých u všeobecného lekára:

Pacientom umožní prehľad o zdravotnom stave a možných rizikách. Zahŕňa komplexné vyšetrenie, kontrola stavu očkovania, vyšetrenie pulzu a tlaku krvi, kontrola hmotnosti, laboratórne vyšetrenia moču a krvného obrazu. Dôraz kladie na odhalenie rizík civilizačných chorôb, odbery na hematologické a biochemické vyšetrenia.

Poistenci nad 40 rokov majú nárok na vyšetrenie cholesterolu a triacylglycerolov a EKG záznam činnosti srdca. Poistenci nad 50 rokov a poistenci s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu hrubého čreva a konečníka majú nárok na preventívne vyšetrenie raz za 2 roky – test na okultné krvácanie. Pri pozitívnom výsledku nasleduje kolonoskopia.

• 1 preventívna prehliadka raz za 2 roky, darcovia krvi raz za rok.

Preventívna gynekologická prehliadka:

Ženy majú k dispozícii komplexné gynekologické vyšetrenie zamerané na včasnú diagnostiku organických a funkčných porúch ženských pohlavných orgánov.

Súčasťou je aj: skríning rakoviny krčka maternice – ženy vo veku 23 – 64 rokov,
skríning rakoviny prsníka – ženy vo veku 40 – 69 rokov,
ultrasonografia prsníkov – raz za dva roky.

• ženy od 18 rokov alebo prvého tehotenstva majú nárok na 1 preventívnu prehliadku za rok,

• v materstve – preventívna starostlivosť každý mesiac počas tehotenstva a raz 6 týždňov po pôrode.

Preventívna prehliadka u stomatológa:

Pacienti majú nárok na podrobnú prehliadku chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, kontrola medzičeľustných vzťahov a vzájomného postavenia zubov, kontrola zubných náhrad, dentálnej hygieny a hygienických návykov.

• poistenec do 18 rokov – 2-krát do roka,
• poistenec nad 18 rokov – raz ročne,
• tehotné ženy dvakrát za to isté tehotenstvo – na začiatku 1. a 3. trimestra.

Urologická preventívna prehliadka:

Pacienti majú k dispozícii preventívne vyšetrenie prostaty cez konečník, vyšetrenie semenníkov, ultrazvukové vyšetrenie močových ciest a obličiek či odber krvi na vyšetrenie prevencie karcinómu prostaty.

• muži nad 50 rokov – raz za 3 roky,
• alebo muži od 40-teho roku, ak sa v ich prvostupňovom príbuzenstve vyskytol karcinóm prostaty – raz za 3 roky alebo častejšie.

Preventívna gastroenterologická prehliadka:

Ide o preventívnu prehliadku konečníka a hrubého čreva kolonoskopom.

• poistenci nad 50 rokov – raz za 10 rokov,
• poistenci s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu hrubého čreva a konečníka (bez ohľadu na vek) – pri negatívnej prvej prehliadke sa robí v 5-ročných intervaloch.

Prevencia a zdravý životný štýl prispievajú k dlhodobému udržaniu zdravia a kvality života a je na zodpovednosti každého, aby v záujme svojho zdravia preventívne prehliadky nezanedbával.